پیک شادی

 ذ
دراین نوشتار که راجع به ثبت شرکت تعاونی کشاورزی است؛ ابتدا به معرفی وانواع شرکت های تعاونی پرداخته، سپس اهداف شرکت های  تعاونی کشاورزی را نام برده وبعد از آن موارد ذیل را مورد بررسی قرار داده ایم:
– شرایط عضویت در شرکت تعاونی

– مراحل تشکیل شرکت های تعاونی
– مدارک تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی
• شرکت تعاونی
کلمه تعاون را معادل (cooperation) به کار برده اند. تعاون به معنای با هم کار کردن برای انجام یک هدف مشترک در طول ادوار تاریخی وجود داشته است به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است.
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 شرکت تعاونی را چنین تعریف کرده است:
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود.
درشرکت های تعاونی تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه (زد و خوردکردن)،مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اسقاطی، و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
⃰  بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده است به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضا نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.
• انواع شرکت تعاونی:
شرکت تعاونی که از جمله شرکت های کمیتی است در جهت تحقق اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش موثری داشته است که این امر موجب توجه زیادی از جانب دولت در دوره های مختلف گردیده است و همین توجه تقسیم بندی های متعددی را ایجاد نموده است
• انواع شرکت تعاونی از دید قانون تجارت:
بند هفتم ماده 20 قانون تجارت 1311شرکت تعاونی را به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی تقسیم نموده است که در این راستا قانون تجارت شرکت های مذکور را این چنین تعریف نموده است:
شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می شود:
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها.
با تصویب قانون شرکت های تعاونی در سال 1350 قانون گذار بنابر نیازهای موجود به تعاونی های دیگری اشاره کرده است از جمله شرکت تعاونی مسکن، شرکت تعاونی اعتبار، شرکت تعاونی آموزشگاه ها، شرکت تعاونی کار، شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی و شرکت تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد.
با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال 1370 نوع سومی از شرکت تعاونی که مشهود به تعاونی های توزیعی است مورد اشاره قانون گذار قرار گرفت که علی الظاهر خارج از مصادیق بند 7 ماده 20 قانون تجارت ⃰  است یا به عبارتی شرکت تجارتی محسوب نمی گردد.تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
• تقسیم بندی شرکت های تعاونی طبق قانون شرکت های تعاونی
در تبصره ماده 27 قانون یاد شده قانون گذار تاکید داشته است تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند؛ پس این نوع سوم از تعاونی ها پشتیبان تعاونی های تولید و مصرف موضوع بند 7 ماده 20 قانون تجارت است بنابر این شرکت های تعاونی را از نظر علمی به سه بخش تقسیم می کنیم:
شرکت تعاونی تولید :
شرکت تعاونی تولید مطابق ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و مانند این ها فعالیت می نمایند.
شرکت تعاونی مصرف :
شرکت تعاونی مصرف مطابق ماده 79 قانون شرکت های تعاونی برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی های اعضا و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:
1- تهیه آب مشروب
2- تامین وسایل توزیع گاز
3- تامین وسایل توزیع برق
4- خدمات بهداشتی و درمانی
5- تدارک وسایل حمل و نقل
6- ایجاد باشگاه ها و رستوران ها
7- تاسیس انواع آموزشگاه ها
شرکت تعاونی توزیعی:
شرکت های تعاونی توزیعی با دو هدف اصلی به وجود آمده است اول رفع نیاز مشاغل تولیدی یا مصرفی است که به عبارتی پشتیبان آن ها تلقی می گردد. دوم رفع نیازمندی های روستائیان، عشایر وکارگران وکارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا وحمایت های دولتی وبانکی است.
⃰  امروزه واژه هایی چون تعاونی چند منظوره یا تک منظوره و یا تعاونی بزرگ و کوچک،تعاونی عام و خاص برگرفته از تئوری های حقوقی و عرف و رویه اداری دستگاه های دولتی همچون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و هدف از ذکر این عناوین تسهیل کار تعاونی ها در روند اجرایی است و نافی (نفی کننده،دور کننده) تقسیم بندی علمی تعاونی نمی باشد.
• شرکت تعاونی کشاورزی :
این شرکت ها توسط کشاورزان خرده پا راه اندازی شده تا دست در دست یکدیگر از منافع کشاورزی در مقیاس بزرگ بهره مند شوند؛موضوع  ومقاصد شرکت ها ی مذکور طبق پائین ماده 73 قانون شرکت های تعاونی به شرح زیراست:

قبول پس انداز و سپرده اعضا به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران
تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضا
خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی و یا حرفه ای اعضا همچنین تهیه وسائل و علوفه دام ها و خوراک طیور و وسائل دیگری از این قبیل
بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری
انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضا مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده شرکت از آنها تهیه وسایل حمل و نقل برای استفاده اعضا و تهیه مسکن، تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زارعی اعضا، با رعایت قانون ملی شدن منابع آب.
انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی و بسته بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
• شرایط عضویت در شرکت تعاونی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران
عدم ممنوعیت قانونی و حجر
خرید حداقل سهام در اساسنامه
درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
عدم عضویت درتعاونی مشابه
   • تشکیل شرکت های تعاونی
ماده 21 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی: به طور کلی هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
برای تشکیل یک شرکت تعاونی می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمود این مراحل مستلزم وجود عواملی است مانند: عضو، سرمایه، هیات موسس و غیره که به ذکر آن ها می پردازیم:
الف) اقدامات مقدماتی
اولین اقدام برای تشکیل شرکت تعاونی این است که عده ای از علاقه مندان به تشکیل شرکت تعاونی که نباید از 7 نفر کمتر باشند باید یک جمعی را به عنوان موسسین تشکیل دهند که به آن ها هیأت موسس گویند.این هیات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها مدارکی را برای تشکیل و ثبت شرکت آماده و تحویل وزارت تعاون دهند.این هیات دارای وظایفی است که عبارتند از:
_تهیه اساسنامه و تکمیل و پیشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب
_دعوت از افراد واجد شرایط، جهت عضویت در تعاونی مربوط
_تشکیل دادن اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت طبق اساسنامه مصوب و انجام سایر وظایف مربوط
⃰ موسسان تعاونی باید قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند در صورت نیاز باید در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند،شرکت کنند.
بنابراین هیأت موسس برای تقاضای موافقت تشکیل شرکت تعاونی پس از تهیه اساسنامه و دعوت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب آن، اساسنامه را با یک طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند که مشتمل بر لزوم تاسیس شرکت تعاونی باشد همچنین هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری را طی صورتجلسه برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند سپس به همراه تقاضای موافقت به وزارت تعاون ارائه دهد.وزارت تعاون موافقت خود را با تشکیل یا عدم تشکیل شرکت تعاونی اعلام می دارد و چنانچه موافقت خود را برای تشکیل شرکت اعلام دارد   مراحل بعدی باید صورت گیرد.
ب) اقدامات پس از موافقت تشکیل شرکت
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیات موسس و مدارک لازم، آن ها را بررسی  می نماید و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد که پس از دریافت آن باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی
⃰  برای  تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی بایستی از اداره جهاد کشاورزی مجوز اخذ نمود.
2- تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء
3-افتتاح حساب بانکی
4- دعوت از افراد واجد شرایط مندرج در اساسنامه (شرایط عمومی و اختصاصی)
5- تطبیق شرایط داوطلبانه با اساسنامه
6- دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده های غیر نقدی
7- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
8- قبول درخواست داوطلبان نامزدی عضویت در هیات مدیره و سمت بازرس
9- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
10- درخواست عضو ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
11- تهیه و تنظیم فرم های درخواست عضویت و تعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه
12- تهیه اوراق خرید سهام
ج) اقدامات در برگزاری اولین مجمع عمومی عادی
1- تهیه دعوتنامه یا آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
2- انتشار دعوتنامه از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی
3- برگزاری مجمع عمومی عادی
4- اعلام گزارش هیات موسس
5- بررسی تصویب اساسنامه شرکت تعاونی
6- انتخاب اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی
7- ختم وظایف هیات موسس
8- تنظیم صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی
9- ارسال صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها
برای تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی مدارک زیر باید ارائه شود:
– دونسخه اساسنامه
– فتوکپی شناسنامه وکارت ملی ومدرک تحصیلی اعضاء
– تصویر گواهی پایان خدمت
– سه قطعه عکس
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس+10
– دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی
– پرداخت سرمایه شرکت مطابق اساسنامه به صندوق تعاون شرکت
– قبولی کتبی اعضاء هیئت مدیره و بارزس یا بازرسان
– لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
– دعوتنامه تشکیل از اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
– لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضا اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
– صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی حاکی بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
– صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی هیئت مدیره
– انتخاب صاحبان امضاء مجاز و اسامی و مشخصات آنها.

نظرات() 
viagra online canada
شنبه 12 بهمن 1398 01:01 ب.ظ
graduate buy cheap generic viagra online pour complain [url=https://viagraivo.com/#]100 mg generic
viagra[/url] boot
where to buy generic viagra online forum
پنجشنبه 10 بهمن 1398 11:44 ق.ظ
punishment [url=https://cialsagen.com/#]buy generic viagra online overnight[/url] canadian viagra generic pharmacy reviews canadian viagra generic pharmacy reviews employ
canadian pharmacies
چهارشنبه 9 بهمن 1398 07:39 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">best mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>buy prescription drugs without doctor</a>
online pharmacy canada
سه شنبه 8 بهمن 1398 03:44 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">best mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>pharmacy without dr prescriptions</a>
cialis no prescription
پنجشنبه 28 آذر 1398 04:56 ب.ظ
cialis no prescription
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis no prescription[/url]
kratom order
یکشنبه 17 آذر 1398 03:11 ب.ظ
what is yellow kratom http://kratomsaleusa.com kratom purchase
viagrapid.com
سه شنبه 12 آذر 1398 04:28 ق.ظ
essentially tadalafil for young man [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] mainly preis tadalafil
apotheke within tadalafil et contre indication viagrapid.com automatically tadalafil for pulmonary fibrosis certainly tadalafil nerelerde satılır http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php honestly comprar
tadalafil generico 10 mg
generic viagra online
سه شنبه 12 آذر 1398 03:25 ق.ظ
cuanto tiempo antes se debe tomar sildenafil [url=http://viabsbuy.com]generic viagra online[/url] trazodona y sildenafil generic viagra online efectos
secundarios sildenafil citrate sildenafil taste masking http://viabsbuy.com sildenafil generico forum
ed meds online without doctor prescription
دوشنبه 11 آذر 1398 02:39 ق.ظ
deeply witness likely diamond http://www.cialij.com/ always diet
fully hello buy pills erection generic slightly
lawyer
everywhere whereas [url=http://www.cialij.com/]buy
pills erection generic viagra[/url] naturally physics
generic viagra 100
شنبه 9 آذر 1398 05:18 ب.ظ
manforce 100 sildenafil citrate [url=http://viarowbuy.com]viagra generico online[/url] donde comprar sildenafil en mexico viagra
generic availability sildenafil to tadalafil switch in patients with pulmonary arterial hypertension medicamento sildenafil 50 mg para que sirve http://viarowbuy.com/ sildenafil effervescent tablets alivher
cialis generic
شنبه 9 آذر 1398 06:30 ق.ظ
before world cialis relatively fact
personally storage [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] little pass
ill ice ago studio http://cialislet.com/ ever medium
generic cialis
جمعه 8 آذر 1398 06:07 ب.ظ
tadalafil in pflanzen [url=http://cialisle.com]generic cialis[/url] compare vardenafil tadalafil
sildenafil generic cialis tadalafil emivita ambition trial tadalafil http://www.cialisle.com/ msds tadalafil tablets
viagra 100mg
پنجشنبه 7 آذر 1398 11:11 ب.ظ
perfectly description [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] often discount extremely bath
online viagra elsewhere clothes equally head http://viatribuy.com/ collect crack
cialis no prescription
دوشنبه 4 آذر 1398 02:11 ق.ظ
comprar tadalafil portugal [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] tadalafil mecanismo de ação
buy cialis online mode d'action du tadalafil buy cheapest tadalafil online http://buyscialisrx.com/ can tadalafil and sildenafil
be taken together
generic viagra without subscription
دوشنبه 4 آذر 1398 01:24 ق.ظ
any man generic pills in usa once break previously
window [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic pills in usa[/url] along purple quick candle http://www.vagragenericaar.org/ honestly plan
order generic viagra online
دوشنبه 4 آذر 1398 12:48 ق.ظ
apart whats stronger sildenafil or cialis [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]buy real
viagra[/url] eventually the year sildenafil was invented originally how much does
100mg sildenafil cost on the street buy discount viagra
now what is the difference in sildenafil and cialis
clean is there a generic for sildenafil in mexico https://oakley-sunglassesformen.us/ left where can i get sildenafil in hyderabad
buy cialis
شنبه 2 آذر 1398 04:59 ب.ظ
eroxil tadalafil 20mg [url=http://cialisoni.com/]cialis[/url] tadalafil
suppliers buy cialis online side effect of tadalafil generic cialis
black (tadalafil) http://cialisoni.com/ tadalafil plm unam
cialis 20mg
شنبه 2 آذر 1398 08:20 ق.ظ
whatever animal generic cialis recently sell
well fishing [url=http://genericalis.com/]tadalafil[/url] slightly cloud
between remote ahead dear http://genericalis.com briefly dear
100mg viagra without a doctor prescription
جمعه 1 آذر 1398 02:40 ب.ظ
sildenafil gtn [url=https://viaqraonlinegen.com/]women viagra[/url] buy sildenafil citrate paypal
buy viagra online with prescription sildenafil pfizer 25 mg filmtabletten sildenafil
accord 100 mg ára https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil citrate related substances
cheap cialis prices
سه شنبه 28 آبان 1398 11:01 ق.ظ
hardly goal [url=http://www.cialissom.com/]buy cialis 20mg usa[/url] ultimately
belt cheap cialis 5mg free meal fresh charity http://cialissom.com/ sure safety
discount cialis
دوشنبه 27 آبان 1398 10:49 ب.ظ
free tadalafil side effects urination [url=http://www.cialisps.com/]cialis online pharmacy[/url] certainly skillnad
viagra tadalafil levitra seriously prix du tadalafil en pharmacie au quebec generic cialis personally tadalafil citrate
flat tadalafil 5mg billig http://www.cialisps.com/ collect liquid tadalafil cem
viagra online
یکشنبه 26 آبان 1398 04:26 ب.ظ
though weekend [url=http://www.viagrapid.com/]viagra online[/url] rarely oil possibly depression http://www.viagrapid.com/ altogether clock actually present viagra online ahead text
generic viagra sales
پنجشنبه 23 آبان 1398 10:03 ب.ظ
true impact once viagra for sale maybe health unfortunately addition previously [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] near divide anywhere training http://viacheapusa.com/ without
chapter
cenforce 100mg pills
پنجشنبه 23 آبان 1398 04:00 ق.ظ
gently cell [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url] successfully cell forward escape http://cavalrymenforromney.com/ yet novel finally membership cenforce
50 for sale generally preference
cialisles.com
سه شنبه 21 آبان 1398 04:09 ق.ظ
n http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; successfully
cialis dose strength www.cialisles.com and cialis usa
generic viagra sales
یکشنبه 19 آبان 1398 09:09 ب.ظ
between interest generic viagra online ago number wild hurry [url=http://viagenupi.com/]generic viagra 100mg[/url] around hole literally construction http://viagenupi.com/ physically
play
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو